เข้าสู่ Blog ของบุคลากร คลิกรูปภาพได้เลยครับ
ฝ่ายบริหารดร.สะอาด ขันอาษา
ผู้อำนวยการ

komkid1.gif

image001.gif
นายภูษิต  สอนสนาม
รองผู้อำนวยการ

นายจรัญ จิตวงค์ 
รก.รองผู้อำนวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
kerdgid072.gif
dougporn.gif
jong.gif
นายเกิดกฤษ สวนงาม
ครู ค.ศ.3
นางดวงพร สำโรงแสง 
ครู ค.ศ.3
น.ส.จงใจ กองสุข 
ครู ค.ศ.3
image1111.gif

น.ส.พรพรรณ ลาร่องคำ 
พนักงานราชการ
น.ส.พรทิพย์  จันทร์บางสพาน 
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
vichai.gif
 putsarin.gif
suwaree.gif
นายวิชัย โพธิ์ศรี 
ครู ค.ศ.2
 นางพัชรินทร์ สามะณี 
ครู ค.ศ.2
นางสุวรีย์ อาจพรม 
ครู ค.ศ.1
arporn2.gif
image044.png
น.ส.อาภรณ์ สุขประเสริฐ 
ครู ค.ศ.2
น.ส.ศรัญเรศ  บัวสอน
ครู ค.ศ.1
นายพยุงค์ ประกอบเลิศ
ครู ค.ศ.2


น.ส.กนิษฐา ไชยดำ
ครู ค.ศ.1


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
image055.gif
image001.gif
image056.gif
น.ส.นุกูล สอนสระคู 
ครู ค.ศ.3
 นายจรัญ จิตวงค์ 
ครู ค.ศ.3
นางยุพิน พวงจันทร์ 
ครู ค.ศ.2
Tom.jpg
image012.gif
นายปิยะ โกฏแสน
ครู ค.ศ.1
นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 
ครู ค.ศ.1
น.ส.สลวย ไชยเดือน
ครู ค.ศ.1
 
 image058.gif

น.ส.เทวิกา สุดแสวงครูผู้ช่วย
 นายธนากร  สุขสีดา 
ครู
อัตราจ้าง
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
pidsada.gif
mayuree.gif
bunya.gif
นางพิสดา รัตนโกสุมภ์ครู ค.ศ.3
น.ส.มยุรี  มานะดี 
ครู ค.ศ.2
นายปัญญา นาเมือง
ครู ค.ศ.2
 
 

 นายปฐม จงกลาง
ครู ค.ศ.2
นายสมชาย สุขบรรณ์
พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
jareeporn.gif
supawade.gif
runee.gif
นางสุภาวดี ไชยโย 
ครู ค.ศ.3
นางรุนนี งอยภูธร 
ครู ค.ศ.3
นางนันทิยาพร  ขันธ์วงค์
ครูผู้ช่วย
 
imageddd.gif 
นางทิพวรรณ ประชานันท์
ครูผู้ช่วย
น.ส.วิภาพรรณ เหลาหอม
ครูผู้ช่วย
นายอุดมศักดิ์ นาวา
ครูอัตราจ้าง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
rutasad.gif
chanat.gif
tc552.gif
นายรัฐศาสตร์ การรัมย์ 
พนักงานราชการ
นายชนัสถ์นันท์ นาวา
พนักงานราชการ
นางอรนุช  หมายมี
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
nutapong.gif

น.ส.เดือนฉาย  สิงห์เขาภูครู ค.ศ.1

นายณัฐพงษ์ ใจดี 
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
titaya.gif
image041.gif
jintana.gif
 นางทิตยา พลขีดขีน 
ครู ค.ศ.3
นางสมบัติ ประชุมศรี 
ครู ค.ศ.3
นางจินตนา ประกอบเลิศ  
ครู ค.ศ.1
somchai.gif


นายจักรพงษ์  อะปะหังครูผู้ช่วย


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Tom.jpg
vichai.gif
image012.gif
นายปิยะ โกฏแสน
ครู ค.ศ.1
nutapong.gif
น.ส.เดือนฉาย  สิงห์เขาภูครู ค.ศ.1
นายวิชัย โพธิ์ศรี 
ครู ค.ศ.2
นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 
ครู ค.ศ.1
ลูกจ้างประจำ
bunsert.gif
koung.gif
bousai.gif
นายบุญเชิด คำอ้วน 
ช่างครุภัณฑ์ 3
นายกวาง โพธิ์แก้ว 
พนักงานบริการ
นายบัวสาย พาที 
อัตราจ้าง